Kwaliteitskeurmerk 2019/2020

Vier december 2019 is Certificering in de Zorg voor de tweede keer bij PAW geweest om het kwaliteit-managementsysteem en de uitvoering van de ondersteuningstrajecten onder de loep te nemen voor het in 2018 reeds behaalde ISO-Certificaat.

Het Certificaat is zonder bemerkingen met een jaar verlengd, dit is voor PAW een mooie opsteker gezien de auditor onder de indruk was van de geleverde klantbelofte en de door een cliënt uiteengezette “PAW-factor”. Hiermee doelde hij op de beschikbaarheid, betrouwbaarheid, creativiteit en vakkennis van de begeleiders van PAW.

In december 2020 wordt dit weer vervolgd.

Tevredenheidsonderzoek 2019

In het tweede kwartaal van 2019 is er opnieuw een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de cliënten van PAW. Er is een vragenlijst samengesteld met 21 vragen waarin de dienstverlening van PAW wordt geëvalueerd op de volgende deelgebieden:

 1. Uitvoering en kwaliteit van de begeleiding
 2. Persoonlijke situatie
 3. Situatie voor en tijdens/na de ondersteuning door PAW
 4. Beoordeling van begeleiders en ondersteuningstraject

Enkele reacties van cliënten:

 • “De ondersteuners denken goed met mij mee en willen van alles voor mij doen”
 • “Ik ben Zéér tevreden”
 • “Ik ben zeer content met de hulpverlening en erg gesteld op mijn begeleiders”

Het is voor PAW net als in 2018 uitermate nuttig geweest dit kwaliteitsonderzoek uit te voeren. De inzichten die uit dit onderzoek zijn gekomen zijn wederom bijzonder positief te noemen, een 8,3 gemiddeld voor de ondersteuningstrajecten en een 8,7 voor de medewerkers en hun professionaliteit is een score om trots op te zijn.

Tevens kunnen we vaststellen dat de cliënten tevreden zijn met de aangeboden ondersteuning, dit met name ook dat zij allen hun vrienden en bekenden zouden doorverwijzen naar PAW wanneer dit nodig zou zijn.

Een mooie basis om zo verder te gaan met mooie trajecten, met mooie mensen en uiterst fijne en professionele collega’s!

TOEZICHT met TOEKOMST

TOEZICHT met TOEKOMST

Sinds de Wet Maatschappelijke ondersteuning per 1 januari 2015 ondergebracht is bij de gemeenten, zijn gemeenten verplicht toezicht te houden op de uitvoering en de kwaliteit van de geleverde zorg. PAW is eind 2018 bezocht en onderzocht door de toezichthoudende ambtenaar van Meerinzicht en in maart 2019 wederom tegen het licht gehouden.

De conclusies van de toezichthouder zijn als volgt gerapporteerd:

Het toezicht hanteert als uitgangspunt dat aanbieders moeten voldoen aan de wettelijk gestelde (kwaliteits)eisen.

 • De bij PAW getoetste kwaliteit is vastgelegd in het ISO-rapport, welke als bijlage aan dit rapport is toegevoegd.
 • Het toezicht concludeert dat PAW na onderzoek, door Certificatie in de Zorg, ISO-gecertificeerd is.
 • Het toezicht stelt daarnaast vast dat PAW een innovatieve cliëntgerichte werkwijze heeft ingevoerd.

Tevens werd er vanuit de bezoeken een aanbeveling gedaan:

“Gemeenten kunnen gebruik maken van de expertise van PAW m.b.t. de passion planner, eventueel aangevuld met systematische ondersteuning door het houden van workshops voor de klantmanagers. Daarbij kunnen ervaringsdeskundigen aangeven wat dit hen heeft gebracht.”

Met deze conclusies zijn wij zeer tevreden en op de aanbeveling zijn wij erg trots!

Er is extern en onbevooroordeeld vastgesteld dat PAW zich uitstekend handhaaft binnen de gestelde gemeentelijke kaders. En dat er inhoudelijk de juiste kennis en expertise is en deze adequaat wordt ingezet in het belang van de cliënten.

Kennisontwikkeling en professionalisering

In februari 2019 is er in Zwolle een congres over mentaliseren georganiseerd door Euregionaal congresbureau. Omdat we bij PAW het belangrijk vinden dat we organisatie-breed ons ontwikkelen, hebben we een van onze medewerkers hiernaartoe laten gaan om kennis op te doen van de theorieën achter deze manier van werken.

Op donderdag 7 Februari heb ik deelgenomen aan het congres metalliseren.
Een erg interessante dag, waar ik erachter kwam dat de methodische manier hoe wij werken binnen PAW gewoon een benaming heeft, namelijk mentaliseren. In deze theorie gaat het over het fenomeen dat gedrag van een ander altijd betekenis heeft en dat dit gedrag weer iets doet met het gevoel of de verklaring van het gedrag van de ander.

Door je als (ambulant) begeleider bewust te zijn wat een ander doet, zijn of haar gedrag juist te analyseren, wat de betekenis hiervan is en wat jouw reactie hier weer op is of kan zijn, kun je de cliënt veel beter verder helpen en uitnodigen hier ook bij stil te staan. Zodoende kun je samen een plan maken hoe het probleem of de lastige situatie op te lossen. Dit was een congres wat mij nog meer heeft laten stilstaan bij onze werkvorm en wat ervoor gezorgd heeft dat ik deze bewuster kan toepassen in de praktijk. 

Het is voor (ambulant) begeleiders in de zorg van groot belang zich bewust te zijn van zijn/haar rol tijdens de ondersteuningsmomenten en de gedragingen van de klant juist te analyseren en op waarde te schatten en hier adequaat mee om te gaan. Een mooie dag met een prachtige theoretische onderbouwing van de dagelijkse PAW-praktijk.

Plannen met Passion

 

Afgelopen week is de 25stePassion Planner in gebruik genomen.

De Passion Planner is een uitstekend hulpmiddel voor het plannen van iedere dag en hele weken.

Tevens is er in iedere week ruimte om doelstellingen te plannen en stappenplannen te maken hoe naar bepaalde doelen toe te werken. Hierdoor kunnen gebruikers uitstekend in beeld krijgen wat er goed gaat/ging en wat er voor verbetering vatbaar is.

Gedurende het gebruik werkt de Passion Planner als logboek en naslagwerk waaraan verschillende gebeurtenissen en de daarbij horende emoties kunnen worden gekoppeld, de gebruiker krijgt op deze manier inzicht in zijn of haar emoties gerelateerd aan gebeurtenissen.

In jouw Passion Planner is er ruimte om je creativiteit kwijt te kunnen en je eigen “handtekening” te geven aan iedere pagina.

Mocht je geïnteresseerd zijn geraakt of vragen hebben over het Plannen met de Passion planner stuur een email naar PAW via de contact pagina.

 

2019 kwaliteit en groei

In het kader van de samenwerking met de Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland die als aanbestede partner van verschillende gemeenten op de Veluwe en daar omheen contractpartner is, is certificering een must voor PAW.

Certificering draagt bij aan een sluitend kwaliteitsbeleid wat op zijn beurt weer van invloed is op de uitvoering van de ondersteuningstrajecten.

In 2018 zijn er verschillende (interne) audits en controles geweest met als hoogtepunt de audit begin december.

Begin 2019 is alle inspanning van PAW beloont door “Certificering in de Zorg” met een ISO-Certificaat.

Voor PAW is het behalen van dit ISO- certificaat een bevestiging dat we zowel in de uitvoering van de ondersteuningstrajecten, als op beleidsniveau klaar zijn om verder te groeien naar een nog mooiere organisatie.

Iedereen bedankt voor het vertrouwen en de inzet.

Een goed begin is het halve werk!

In januari 2019 is het eerste ondersteuningstraject alweer afgerond, de cliënt in kwestie heeft in december aangegeven dat zij zich dermate sterk voelde dat zij het gevoel had zonder ondersteuning verder te kunnen. Na een traject van bijna drie jaar was dit een logische volgende stap.

Het ondersteunings-traject is door de cliënt beoordeeld door middel van een eindevaluatie.

De beoordeling van de cliënt over haar ondersteuningstraject was goed met als cijfer een:

9

Op de vraag wat voor de client persoonlijk goed geweest was aan de ondersteuning van PAW was het antwoord;

“De goeie gesprekken zodat ik verder kon”

Eén van de doelstelling van PAW is uitstroom, niet langer ondersteuning bieden dan werkelijk nodig is. Voor de cliënt is het een fijn idee dat de hulpverlening op een zeker moment de deur uitgaat en voor de begeleiders van PAW een zeer goed gevoel als je met een goede beoordeling en een zelfverzekerde cliënt de deur achter je dicht trekt.

Gelukkig Nieuwjaar

Tevredenheidsonderzoek

In september 2018 is het eerste tevredenheidsonderzoek gehouden onder de cliënten van PAW. Er is een vragenlijst samengesteld met 16 vragen waarin de dienstverlening van PAW wordt geëvalueerd op de volgende deelgebieden:

 1. Betrouwbaarheid van de begeleiding
 2. Kwaliteit van de begeleiding
 3. Informatievoorziening
 4. Invloed van de begeleiding (verandering)

Enkele reacties in het onderzoek van verschillende cliënten:

“Je doet prima werk”

“Ik ben heel blij met de begeleiding die ik krijg met ons(gezin) gaat het hierdoor ook een stuk beter.”

“Begeleiders zijn enthousiast, hebben een luisterend oor, geven inzicht in hoe dingen bij je kunnen werken waardoor je op een bepaalde manier kunt gaan voelen of gedragen, komen met ideeën en eventueel oplossingen, geven het gevoel er voor je te willen zijn, geven ruimte om zelf met dingen of activiteiten die je wilt doen te komen.

 Het is voor PAW uitermate nuttig geweest alle cliënten te betrekken in dit kwaliteitsonderzoek. De Inzichten die uit dit onderzoek zijn gekomen zijn bijzonder positief te noemen, een 8,4 gemiddeld gescoord is een cijfer om trots op te zijn!