TOEZICHT met TOEKOMST

TOEZICHT met TOEKOMST

Sinds de Wet Maatschappelijke ondersteuning per 1 januari 2015 ondergebracht is bij de gemeenten, zijn gemeenten verplicht toezicht te houden op de uitvoering en de kwaliteit van de geleverde zorg. PAW is eind 2018 bezocht en onderzocht door de toezichthoudende ambtenaar van Meerinzicht en in maart 2019 wederom tegen het licht gehouden.

De conclusies van de toezichthouder zijn als volgt gerapporteerd:

Het toezicht hanteert als uitgangspunt dat aanbieders moeten voldoen aan de wettelijk gestelde (kwaliteits)eisen.

  • De bij PAW getoetste kwaliteit is vastgelegd in het ISO-rapport, welke als bijlage aan dit rapport is toegevoegd.
  • Het toezicht concludeert dat PAW na onderzoek, door Certificatie in de Zorg, ISO-gecertificeerd is.
  • Het toezicht stelt daarnaast vast dat PAW een innovatieve cliëntgerichte werkwijze heeft ingevoerd.

Tevens werd er vanuit de bezoeken een aanbeveling gedaan:

“Gemeenten kunnen gebruik maken van de expertise van PAW m.b.t. de passion planner, eventueel aangevuld met systematische ondersteuning door het houden van workshops voor de klantmanagers. Daarbij kunnen ervaringsdeskundigen aangeven wat dit hen heeft gebracht.”

Met deze conclusies zijn wij zeer tevreden en op de aanbeveling zijn wij erg trots!

Er is extern en onbevooroordeeld vastgesteld dat PAW zich uitstekend handhaaft binnen de gestelde gemeentelijke kaders. En dat er inhoudelijk de juiste kennis en expertise is en deze adequaat wordt ingezet in het belang van de cliënten.